HSE Hälsa miljö och säkerhet

Industrinät säkerställer en säker arbetsplats med en bra miljö 

HSE står förHealth, Safety and Environment och är ett begrepp som används för att beskriva ett organisations system för att hantera säkerhet, hälsa och miljörelaterade frågor. Syftet är att skydda arbetare, miljön och den allmänna hälsan. HSEstrategier kan omfatta planering, utbildning, skyddsutrustning, rutiner för incidentrapportering och skadevård och andra system som är utformade för att förebygga olyckor och hälsovådlig miljö.

På Industrinät ser vi hälsan hos våra anställda samt underleverantörer som högsta prioritet. Vi ansvarar för att göra arbetsvillkor givande och säkra.  Att minimera påverkan våra aktiviteter har på samhällen och miljön genomsyrar hela vårt arbetssätt.  Inom företaget har vi en proaktiv inställning till HSE-arbetet. Utifrån ett globalt perspektiv arbetar vi med att skapa säkra arbetsplatser för våra anställda och att minska miljöpåverkan.

 

Vår HSE policy innebär att:

  • Vi utvärderar vår verksamhet regelbundet
  • Reducerar riskerna för våra kunder, underleverantörer samt våra anställda angående hälsa och säkerhet.
  • Etablerar metoder som säkerställer efterlevnad av policyn samt tillämpliga lagar och föreskrifter.
  • Informerar samt diskutera med medarbetare, kunder och myndigheter angående HSE frågor.
  • Ökar kunskapen och medvetenheten angående miljöfrågor inom företaget.
  • Följer lagar och förordningar samt att se dem som miniminivå för på vårt arbete.
  • Strävar att ständigt utveckla våra kunskaper samt förbättra utnyttjandet av våra resurser samt minimera föroreningar.

 

HSE ansvariga

Verkställande direktören (VD) är i sista hand ansvarig för att se så att företaget arbetar utifrån denna policy samt lagar och förordningar.

 

Fakta

36 619 st arbetsplats -relaterade olyckor med sjukskrivning som följd skedde enligt arbetsmiljöverket under 2019 och fram till April 2020 i Sverige. Den vanligaste orsaken till olyckor bland kvinnor är personfall.  Bland män är fallär fall från högre nivå den näst vanligaste olycksorsaken efter förlorad kontroll. Ca 69 000 olyckor skedde men föranledde inte sjukskrivning. En del av dessa olyckor hade kunnat undvikas med hjälp av skyddsnät som är det perfekta kollektiva skyddet. Enkelt att sätta upp, billigt och säkert. för de som inte prioriterar arbetsmiljön om att tex förebygga risker vid arbete över 2 meters höjd kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgifter på upp till 1 miljon kronor.